Vedtekter

KINS har org.nummer NO 885 883 222 MVA.

Disse vedtektene ble godkjent på Generalforsamlingen i Drammen 4. mai 2009.

§ 1 NAVN OG LOKALISERING
Foreningens navn er: Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet, KINS.
KINS skal ha lokalisering der styreleder har sin adresse, men dette kan fravikes dersom styret finner det praktisk.

§ 2 TYPE ORGANISASJON
KINS er en medlemsorganisasjon der disse vedtektene definerer hvem som kan være medlem
KINS er en interesseorganisasjon der formålet fremgår av disse vedtektene
KINS er en ikke-kommersiell organisasjon som får sine intekter fra medlemmene, offentlige eller andre nøytrale tilskudd, og fra aktiviteter som fremmer organisasjonsformålet
KINS skal ikke ha egne ansatte, men basere sin aktivitet ut fra organisasjonen sine tillitsvalgte/medlemmer, og eventuelt innleid arbeid.
KINS skal drive aktiviteter som fremmer formålet, slik som:
diskusjonsforum kurs/konferanser utdeling av KINS-pris søke å delta/bidra i utvikling av offentlige dokumenter og tiltak i tilknytning til formålet, herunder være høringsinstans søke samarbeid med relevante fagmiljøer søke samarbeid med Datatilsynet, KS, sikkerhetsorganisasjoner og spesielt NorSIS, sentrale fagorganisasjoner og lignende søke samarbeid med relevante leverandører

§ 3 FORMÅL
KINS skal bidra til økt informasjonssikkerhet i kommuner og fylkeskommuner, i tråd med slik informasjonssikkerhet er definert i Lov om behandling av personopplysninger.

§ 4 MEDLEMSKAP
4.1 Kommuner/fylkeskommuner/interkommunale selskap som opptrer på vegne av flere kommuner, kan være medlemmer av KINS. Styret kan etter skjønn oppta som medlem virksomheter som arbeider med informasjonssikkerhet
4.2 Medlemskapet gjelder pr. kalenderår.
4.3 Eventuell utmelding må skje skriftlig og vil gjelde fra første årsskifte, dersom ikke medlemmet ber om annet.
4.4 Et medlem, utenom kommune/fylkeskommune, kan ekskluderes dersom styret finner at medlemmet ikke lenger oppfyller kriteriene for å være medlem, jfr.4.1. Medlemmet skal ha anledning til å uttale seg i saka.

§ 5 GENERALFORSAMLING
5.1 Generalforsamlingen er øverste organ i KINS.
5.2 Ordinær generalforsamling avholdes i utgangspunktet innen 1.mai hvert år, og fortrinnsvis i tilknytning til arrangement/konferanse i regi av KINS.
5.3 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte:
1. Konstituering. Valg av dirigent og sekretær og to representanter fra medlemmene til å undertegne protokollen.
2. Godkjenning av årsberetning.
3. Godkjenning av revidert regnskap.
4. Fastsetting av kontingenter
5. Fastsetting av budsjett
6. Behandling av innkomne forslag.
7. Valg:
a) Valg av styrets leder dersom denne er på valg
b) Valg av inntil fire styrerepresentanter.
c) Valg av tre vararepresentanter.
d) Valg av revisor.
e) Valg av valgkomite på tre personer.
5.4 Styrets leder velges for to år. Styrerepresentantene skal normalt ha funksjonstid på to år, men funksjonstiden må tilpasses slik at ikke hele styret er på valg samme år.
5.5 Generalforsamlingen er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.
Et medlem kan møte med så mange personer medlemmet ønsker, men kun en person fra hvert medlem har tale- og stemmerett på vegne av medlemmet. Generalforsamlingen skal kreve fullmakt dersom det er tvil om personen representerer medlemmet. Et medlem kan representeres av 3.person dersom denne har fullmakt, men en person kan ikke representere mer enn ett medlem
5.6 Ved valg og avstemmninger har hvert kommunemedlem/fylkeskommunemedlem en stemme. Andre medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett
5.7 Styrets leder åpner generalforsamlingen og leder valget av dirigent. Det skal føres protokoll fra generalforsamlingen.
5.8 Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret bestemmer det, eller på skriftlig anmodning fra minimum 1/3 av medlemmene.
5.9 På ekstraordinær generalforsamling skal kun forslag som er årsak til innkallingen behandles.
5.10 Innkalling til generalforsamling skal kunngjøres minst 6 uker før generalforsamlingen. Det er tilstrekkeleg at kunngjøringen er et elektronisk brev til medlemmene via registrerte kontaktpersoner, og i tillegg kunngjøres på websiden til KINS.
Saksdokumenter distribueres til medlemmene på samme måte minst 2 uker før generalforsamlingen.
5.11 Medlemmer har anledning til å sende forslag til generalforsamlingen. Forslag må være styret i hende minimum 4 uker før generalforsamlingen.
5.12 Vedtak på generalforsamlingen er gyldig med alminnelig flertall
5.13 Vedtektsendring krever 2/3 flertall.
5.14 Til generalforsamlingen innbys aktuelle gjester/observatører som KS, Datatilsynet, NorSIS og andre nære samarbeidspartnere

§ 6 STYRET
6.1 KINS ledes av et styre på fem personer . Disse personene skal ha bakgrunn fra arbeid med informasjonssikkerhet i kommune eller fylkeskommune..
6.2 Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær.
6.3 Styret skal avholde møter når leder eller to styremedlemmer ønsker det. Innkalling til styremøte skal skje med minst to ukers varsel, men med kortere frist dersom hele styret er enig.
6.4 Styret er beslutningsdyktig når minst tre stemmeberettigede er til stede. Leder eller nestleder skal være en av disse.
6.5 Alle vedtak skal treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
6.6 Styret vedtar KINS virksomhetsplan og utøver aktivitet innenfor de rammene som er fastsatt av generalforsamling, vedtekter og aktuell økonomi.
6.7 Styret mottar ikke lønn eller vederlag for sine verv, men får dekket sine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med styremøter og annen nødvendig møtevirksomhet. Dekningen skjer etter gjeldende reiseregulativ for kommunesektoren.
6.8 Styrets leder tegner organisasjonen og innehar prokura. I styreleders fravær forplikter nestleder i styret sammen med en styrerepresentant.

§ 7 KONTINGENT
7.1 Kontingenten for neste kalenderår fastlegges på ordinær generalforsamling. Kontingenten kreves inn en gang i året, fortrinnsvis januar måned. Ved utmelding, refunderes ikke kontingent.

§ 8 REGNSKAP
8.1 Regnskap følger kalenderåret.

§ 9 OPPLØSNING
9.1 Forslag om oppløsning må være innkommet til styret senest fire uker før generalforsamlingen. Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på 2 påfølgende generalforsamlinger for å være gyldig. En av generalforsamlingene kan være ekstraordinær.
9.2 I tilfelle oppløsning eller annet opphør av KINS, skal generalforsamlingen ta stilling til fordeling av KINS eiendeler. Et eventuelt overskudd skal gå til et humanitært formål eller en annen lignende forening