Vedtekter KiNS

Disse vedtektene ble vedtatt på generalforsamling 10.juni 2020, og erstatter vedtektene av 25.april 2017.

§ 1 NAVN OG LOKALISERING

Foreningens navn er: Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet (daglig forkortet KiNS)

KiNS sin adresse er der styret til enhver tid finner det tjenlig.

§ 2 FORMÅL

2.1

KiNS skal bidra til å øke informasjonssikkerhet og personvern i kommuner og fylkeskommuner.

 

2.2

 

KiNS skal drive aktiviteter som fremmer formålet. Dette kan være:

 • Konferanser, kurs og andre opplæringsaktiviteter, både egne og i samarbeid med andre
 • Tilby faglige fora og møteplasser for medlemmer
 • Kjøre prosjekter, både egne og i samarbeid med andre
 • Delta i faglige fora og møteplasser
 • Formidle faglig hjelp til kommuner basert på ressurser hos medlemmene
 • Utføre oppdrag for offentlige organer
 • Søke samarbeid med relevante fagmiljøer

 

§ 3 ORGANISASJONSFORM

3.1

KiNS er en selveiende, ikke-kommersiell medlemsforening

3.2

KiNS er en interesseforening der formålet fremgår av disse vedtektene

3.3

KiNS får sine inntekter fra medlemmene, offentlige eller andre nøytrale tilskudd, og/eller fra aktiviteter som fremmer foreningens formål

 

§ 4 MEDLEMSKAP

4.1

Kommuner, fylkeskommuner, kommunale og interkommunale selskaper kan være medlemmer av KiNS. Styret kan etter skjønn ta opp andre offentlige virksomheter som medlemmer.

4.2

Bedrifter og organisasjoner kan søke styret om medlemskap i KiNS.

4.3

Medlemskapet gjelder fortløpende, og medlemskontingenten er per kalenderår.

4.4

Eventuell utmelding må skje skriftlig, og vil gjelde fra førstkommende årsskifte.

Styret kan unntaksvis innvilge annet utmeldingstidspunkt. Frist for utmelding påfølgende år er 30.november.

4.5

Et medlem, utenom kommune eller fylkeskommune, kan ekskluderes dersom styret finner at medlemmet ikke lenger oppfyller kriteriene for å være medlem, jfr.4.1 og 4.2. Medlemmet skal ha anledning til å uttale seg i saken.

4.6

Samarbeidspartnere til KiNS er offentlige veiledningsaktører og forvaltningsorganer som har roller mot kommuner og fylkeskommuner. Styret vurderer hvem som til enhver tid er relevante samarbeidspartnere. Samarbeidet bør formaliseres gjennom skriftlig samarbeidsavtale.

 

§ 5 GENERALFORSAMLING

5.1

Generalforsamlingen er øverste organ i KiNS.

5.2

Ved valg og avstemninger har hvert kommunemedlem eller fylkeskommunemedlem én stemme.

Andre medlemmer har tale‐ og forslagsrett, men ikke stemmerett.

5.3

Ordinær generalforsamling avholdes i utgangspunktet innen 1. juli hvert år, og fortrinnsvis i

tilknytning til arrangement eller konferanse i regi av KiNS. Vedtak knyttet til valg av revisor og kontingent, trer i kraft 1. januar påfølgende kalenderår. Øvrige vedtak trer i kraft umiddelbart.

5.4

Ordinær generalforsamling skal behandle:

 1. Konstituering. Valg av dirigent og sekretær, og to representanter fra stemmeberettigede medlemmer til å undertegne protokollen.
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Innkomne forslag
 5. Fastsetting av kontingenter
 6. Fastsetting av eventuelle styrehonorarer
 7. Budsjett
 8. Valg:
  • Valg av styrets leder dersom denne er på valg
  • Valg av inntil fire styremedlemmer
  • Valg av to varamedlemmer
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomite på tre personer (etter innstilling fra styret)

5.5

Styrets leder og styremedlemmer velges for to år. Valgperioden må tilpasses slik at ikke hele styret er på valg samme år. Varamedlemmene velges for ett år.

5.6

Generalforsamlingen er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Et medlem kan møte med så mange personer medlemmet ønsker, men kun én person fra hvert medlem har tale‐ og stemmerett på vegne av medlemmet. Generalforsamlingen skal kreve fullmakt dersom det er tvil om personen representerer medlemmet. Et medlem kan representeres av 3.person dersom denne har fullmakt, men en person kan ikke representere mer enn ett medlem.

5.7

Styrets leder åpner generalforsamlingen og leder valget av dirigent. Det skal føres protokoll fra generalforsamlingen.

5.8

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret bestemmer det, eller på skriftlig anmodning fra minimum 1/3 av stemmeberettigede medlemmer.

5.9

På ekstraordinær generalforsamling skal kun forslag som er årsak til innkallingen behandles.

5.10

 

Innkalling til generalforsamling skal kunngjøres minst 6 uker før generalforsamlingen. Det er tilstrekkelig at kunngjøringen er et elektronisk brev til medlemmene via registrerte kontaktpersoner, og i tillegg kunngjøres på websiden til KiNS. Saksdokumenter distribueres til medlemmene på samme måte minst 2 uker før generalforsamlingen.

5.11

Medlemmer har anledning til å sende forslag til generalforsamlingen. Forslag må være styret i hende minimum 4 uker før generalforsamlingen.

5.12

Vedtak på generalforsamlingen er gyldig med alminnelig flertall, men vedtektsendring krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 6 STYRET

6.1

KiNS ledes av et styre på fem personer. Styret er ansvarlig for foreningens drift og administrasjon. Disse personene skal være ansatt i (eller pensjonert fra) kommune eller fylkeskommune, og ha bakgrunn fra arbeid med informasjonssikkerhet eller personvern. Sammensetningen av styret må sikre nødvendig kompetanse og erfaring for at foreningen skal nå sine mål og ha en forsvarlig drift.

6.2

Styret velger selv nestleder.

6.3

Styret skal avholde styremøte når leder eller to styremedlemmer ønsker det. Innkalling til styremøte skal skje med minst to ukers varsel, men med kortere frist dersom hele styret er enig. Styret skal ha minimum 4 styremøter i året.

6.4

Styret er beslutningsdyktig når minst tre stemmeberettigede er til stede. Leder eller nestleder skal være en av disse.

6.5

Alle vedtak skal treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

6.6

Styret vedtar KiNS sin strategi.

6.7

Styret kan oppnevne arbeidsutvalg.

6.8

Styret kan legge til rette for eller kompensere at styremedlemmene kan bidra til å fremme formålet til KiNS. Dette kan for eksempel være ved å delta og eventuelt bidra på relevante møter, kurs og konferanser. Reise‐ og oppholdsutgifter i KiNS-sammenheng kompenseres etter gjeldende regulativ for kommunesektoren.

6.9

Styrets leder tegner organisasjonen og innehar prokura. I styreleders fravær forplikter nestleder i styret sammen med en styrerepresentant. Prokura er også delegert til daglig leder.

6.10

Styret kan velge å ha observatører fra samarbeidspartnerne med på styremøtene.

 

§ 7 KONTINGENT

Kontingenten for neste kalenderår vedtas på ordinær generalforsamling. Kontingenten kreves inn én gang i året, fortrinnsvis januar måned. Ved utmelding refunderes ikke kontingent.

§ 8 ADMINISTRASJON OG REGNSKAP

8.1

KiNS administreres av daglig leder, men styrets leder og eventuelt arbeidsutvalg deltar aktivt i gjøremål.

8.2

Regnskapet følger kalenderåret. Daglig leder i KiNS har ansvaret for regnskapet og medlemsregisteret.

 

§ 9 OPPLØSNING

9.1

Forslag om oppløsning må være innkommet til styret senest fire uker før generalforsamlingen. Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende generalforsamlinger for å være gyldig. En av generalforsamlingene kan være ekstraordinær.

9.2

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av KiNS, skal generalforsamlingen om mulig ta stilling til fordeling av KiNS sine eiendeler. Eventuelle overskuddsmidler kan gå til et humanitært formål, men fortrinnsvis til en forening med formål i tråd med KiNS.

 

Relaterte artikler

KiNS består i dag av over 340 kommuner, fylkeskommuner og bedrifter.
Bli Medlem
Hold deg oppdatert på KiNS sine aktiviteter og nyheter gjennom vårt nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev
Nyttige verktøy til bruk i lokalt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
Verktøykasse